سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی
سامانه آزمایشگاه های همکار آزاد (ساها)
پایگاه نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه های استان اصفهان