روسای واحد

روسای دانشگاه آزاد اسلامی واحد میمه


     
حجت الاسلام دکتر محمد حسین ایراندوست 1368 لغایت 1378  
دکتر احمد فراهانی 1378 لغایت 1385  
دکتر مرتضی کشاورز 1385 لغایت 1386  
دکتر محسن حیدری 1386 لغایت 1388  
دکتر علی فقیه حبیبی 1388 لغایت 1390  
دکتر محمد فقیه حبیبی 1390 لغایت 1395  
دکتر یاسین صعیدی 1395 لغایت 1395  
دکتر سید محمد مرتضوی لنگرودی 1395 لغایت تاکنون