مزایده

تاریخ پایان شرکت در مزایده بوفه و انتشارات دانشجویی 24/12/95
اسناد مزایده بوفه دانشجویی بوفه pdf
اسناد مزایده انتشارات دانشجویی  
کمیسیون معاملات  

آگهی مزایده1

دانشگاه آزاد اسلامی واحد میمه در نظر دارد بوفه دانشجویی خود را از طریق برگزاری مزایده عمومی به شرکت‌ها و یا افراد واجد شرایط واگذار نماید. لذا ازمتقاضیان دعــوت می شود جهت دریافت اسناد مزایده حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز کاری پس از تاریخ انتشار این آگهی به سایت اینترنتی دانشگاه آزاداسلامی واحد میمه به آدرس www.iaumeymeh.ac.ir (قسمت مزایده/مناقصه ) و یا دبیرخانه واحد مراجعه نماید.

شرایط مزایده:

۱-  سپرده شرکت درمزایده برای بوفه دانشجویی 2000000 ریال( دو میلیون ریال) می باشد که می بایست به حساب شماره 0107522608002 بانک ملی  به نام دانشگاه آزاد اسلامی واحد میمه واریز و یا درقالب ضمانتنامه معتبر بانکی با موضوع شرکت درمزایده ارائه گردد.

2 –  قیمت پایه اجاره بوفه دانشجویی مبلغ 8000000 ریال (هشت میلیون ریال ) می باشد.

۲- هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.

۳ – دانشگاه در رد یا قبول هرکدام از پیشنهادات مجاز است .

۴– بابت خرید اسناد مبلغ 100000(یکصد هزار ریال ) به حساب شماره  0107522608002  بانک ملی  به نام دانشگاه آزاد اسلامی واحد میمه واریز و اصل فیش را همراه با اسناد ارسال نمایند .

۵- مدت قبول و تسلیم پیشنهادها حداکثر ده روز کاری پس از تاریخ انتشار آگهی می باشد.

6- شناسه واریز را از امور مالی واحد به شماره 45422828-031 داخلی 207 اخذ گردد.

آدرس جهت تحویل اسناد: میمه – خیابان انقلاب اسلامی – بلوار دانشگاه – دانشگاه آزاد اسلامی واحد میمه - دبیرخانه محرمانه حراست واحد- تلفن 45422828-031  

روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد میمه

 

آگهی مزایده2

 

دانشگاه آزاد اسلامی واحد میمه در نظر دارد انتشارات دانشجویی خود را از طریق برگزاری مزایده عمومی به شرکت‌ها و یا افراد واجد شرایط واگذار نماید. لذا ازمتقاضیان دعــوت می شود جهت دریافت اسناد مزایده حداکثرظرف مدت ۱۰ روز کاری پس از تاریخ انتشار این آگهی به سایت اینترنتی دانشگاه آزاداسلامی واحد میمه به آدرس www.iaumeymeh.ac.ir (قسمت مزایده/مناقصه ) و یا دبیرخانه واحد مراجعه نماید.

شرایط مزایده:

۱-  سپرده شرکت درمزایده برای انتشارات دانشجویی 1000000 ریال (یک میلیون ریال)   می باشد که می بایست به حساب شماره 0107522608002 بانک ملی  به نام دانشگاه آزاد اسلامی واحد میمه واریز و یا درقالب ضمانتنامه معتبر بانکی با موضوع شرکت درمزایده ارائه گردد.

2 –  قیمت پایه اجاره انتشارات دانشجویی 4000000ریال(چهار میلیون ریال ) می باشد.

۲- هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.

۳ – دانشگاه در رد یا قبول هرکدام از پیشنهادات مجاز است .

۴– بابت خرید اسناد مبلغ 100000(یکصد هزار ریال ) به حساب شماره  0107522608002  بانک ملی  به نام دانشگاه آزاد اسلامی واحد میمه واریز و اصل فیش را همراه با اسناد ارسال نمایند .

۵- مدت قبول و تسلیم پیشنهادها حداکثر ده روز کاری پس از تاریخ انتشار آگهی می باشد.

6- شناسه واریز را از امور مالی واحد به شماره 45422828-031 داخلی 207 اخذ گردد.

آدرس جهت تحویل اسناد: میمه – خیابان انقلاب اسلامی – بلوار دانشگاه – دانشگاه آزاد اسلامی واحد میمه - دبیرخانه محرمانه حراست واحد میمه -     تلفن 45422828-031 

روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد میمه