مناقصه

 

 

تاریخ تحویل اسناد 96/08/23
اسناد مناقصه پخت و توزیع غذا /file/download/page/1509540928-.pdf
   

 

آگهی مناقصه

 

دانشگاه آزاد اسلامی واحد میمه در نظر دارد پخت و توزیع غذای دانشجویی و سرویس ایاب و ذهاب دانشجویان خود را در مسیر اصفهان – میمه و بالعکس از طریق برگزاری مناقصه عمومی به شرکت‌ها و یا افراد واجد شرایط واگذار نماید. لذا ازمتقاضیان دعــوت می شود جهت دریافت اسناد و شرایط مناقصه حداکثر تا پایان وقت اداری 23 آبان ماه 96 به دبیرخانه واحد مراجعه نمایند.

شرایط مناقصه:

۱-  سپرده شرکت درمناقصه  10000000  (ده میلیون ریال) به حساب شماره 0107522608002 بانک ملی  به نام دانشگاه آزاد اسلامی واحد میمه واریز و یا درقالب ضمانتنامه معتبر بانکی با موضوع شرکت درمناقصه ارائه گردد.

۲- هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

۳ – دانشگاه در رد یا قبول هرکدام از پیشنهادات مجاز است .

۴– بابت خرید اسناد مبلغ 100000(یکصد هزار ریال ) به حساب شماره  0107522608002  بانک ملی  به نام دانشگاه آزاد اسلامی واحد میمه واریز و اصل فیش را همراه با اسناد ارسال نمایند .

۵- مدت قبول و تسلیم پیشنهادها حداکثر تا پایان وقت اداری 23 آبان ماه 96 می باشد.

6- شناسه واریز را از امور مالی واحد به شماره 45422828-031 داخلی 207 اخذ گردد.

آدرس جهت تحویل اسناد: میمه – خیابان انقلاب اسلامی – بلوار دانشگاه – دانشگاه آزاد اسلامی واحد میمه - دبیرخانه محرمانه حراست واحد میمه -     تلفن 45422828-031  - 09132099307

روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد میمه