حراست

 

  حمیدرضا خوبان

  مدیر حراست واحد میمه

  شماره تلفن: 45427013 (031)

  شماره فاکس :45427013 (031)