رئیس دفتر

 

  رضا احقاقی

  رئیس دفتر ریاست واحد میمه

  شماره تلفن :45426464 (031)