آیین نامه، بخشنامه و فرم ها

فرم پیشنهاد طرح پژوهشی ( فرم صفر) دانلود
فرمت مقاله دانلود
فهرست وب سایت های جعلی نشریات علمی دانلود
دستورالعمل تدوین و گزارش نهایی طرح های پژوهشی دانلود
فهرست مجلات دارای امتیاز اسفند96 دانلود
فهرست مجلات دارای امتیاز شهریور96 دانلود
آیین نامه اعطای پژوهانه دانلود
بخشنامه جدید طرح های پژوهشی دانلود
بخشنامه جدید فرصت مطالعاتی دانشگاه آزاد اسلامی دانلود
آیین نامه طرح های برون دانشگاهی دانلود
شیوه نامه تشویق مقالات 92 دانلود
شیوه نامه تشویق مقالات 93 دانلود
بخشنامه شرکت اعضای هیات علمی در همایش های معتبر خارج از کشور دانلود
آیین نامه پرداخت تسهیلات به شرکت کنندگان کنفرانس های داخلی دانلود
شیوه نامه اعطای پژوهانه به اعضای هیات علمی دانلود
فهرست مجلات جعلی و بی اعتبار دانلود
متمم اصلاحی پرداخت تسهیلات به شرکت کنندگان همایش های علمی داخلی دانلود
متمم بخشنامه شیوه نامه تشویق مقالات علمی دانلود
فرم تغییر نمره دانلود