فهرست و چارت دروس

 

فهرست و چارت ترمی دروس رشته دانلود
حقوق 95 و ماقبل دانلود
حقوق 96 به بعد دانلود
مهندسی عمران 90 به بعد دانلود
اجرایی عمران 90 به بعد دانلود
مهندسی معدن97-93 دانلود
مهندسی معدن 98 به بعد دانلود
فناوری معدن91 به بعد دانلود
علوم زمین - زمین شناسی اقتصادی 96به بعد دانلود
علوم زمین-نفت 96 به بعد دانلود
مهندسی نفت 93 به بعد دانلود
کامپیوتر کاردانی پیوسته دانلود
کارشناسی ناپیوسته کامپیوتر دانلود
کاردانی_ناپیوسته_حسابداری دانلود
حسابداری_پیوسته_فنی_حرفه_ای دانلود
حسابداری پیوسته کاردانش دانلود