فهرست و چارت دروس

 

فهرست و چارت ترمی دروس رشته دانلود
حقوق 95 و ماقبل دانلود
حقوق 96 به بعد دانلود
مهندسی عمران 90 به بعد دانلود
اجرایی عمران 90 به بعد دانلود
مهندسی معدن97-93 دانلود
مهندسی معدن 98 به بعد دانلود
فناوری معدن91 به بعد دانلود
مهندسی نفت 93 به بعد دانلود
کامپیوتر کاردانی پیوسته دانلود
کارشناسی ناپیوسته کامپیوتر دانلود
کاردانی_ناپیوسته_حسابداری دانلود
حسابداری_پیوسته_فنی_حرفه_ای دانلود
حسابداری پیوسته کاردانش دانلود

 

 

رشته مقطع دانلود توضیحات
برنامه ریزی درسی دکتری تخصصی دانلود  
 آموزش و پرورش ابتدایی کارشناسی ارشد دانلود  
 مطالعات برنامه درسی کارشناسی ارشد دانلود  
حقوق بین الملل کارشناسی ارشد دانلود  
حقوق خانواده کارشناسی ارشد دانلود  
حقوق خصوصی کارشناسی ارشد دانلود  
حقوق عمومی کارشناسی ارشد دانلود  
حقوق ثبت اسناد و املاک کارشناسی ارشد دانلود  
حقوق تجارت کارشناسی ارشد دانلود  
زمین شناسی اقتصادی کارشناسی ارشد دانلود  
زمین شناسی نفت کارشناسی ارشد دانلود